Shiroku ban 5 Paper Size Dimensions


Shiroku ban 5
189 x 262 mm
18.9 x 26.2 cm
0.2 x 0.3 m
7.4 x 10.3 in
535.8 x 742.8 pt
44.6 x 61.9 pc
2232 x 3094 px

All Japanese Series Paper Sizes