Shiroku ban 4 Paper Size Dimensions


Shiroku ban 4
264 x 379 mm
26.4 x 37.9 cm
0.3 x 0.4 m
10.4 x 14.9 in
748.4 x 1074.4 pt
62.3 x 89.5 pc
3118 x 4476 px

All Japanese Series Paper Sizes